Notater


Match 1 til 50 fra 3,039

      1 2 3 4 5 ... 61» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 Lars Ovesen født 1803
Lars Ovesen født 1803

Karen Jrgensdatter
Karen Jørgensdatter født 1806 på matr. 11 Højsgård nu Søgårdsvej 2

Lars Ovesen født og hjemmedøbt. 6.marts 1803, på matr. 18 Eskegaard, fremstillet i Ø.Sk. kirke, d.3.april 1803. .Søn af Gmd Ove Larsen Kiergaard og Anne Marie Andersdatter

Båret af Anders Ballemands kone.

Faddere: Lars Kiergaards kone, Rasmus ??, Hans Larsen og Peder Sørensens kone alle af Ø.Sk.

Konfirmeret første søndag efter påske 1818 i Ø.Sk. kirke.

Lars Ovesen fæstet på Eskegaard d. 9.sept. 1831, gårdens hartkorn : 5.tdr. 5. skp. 1. fdk. 2. alb.

Undertegnet Hofjægermester Baron af Holsten Lehn. Hans Kongelige Majestæts Kammerherre.

Ridder af den Svenske Nordstjærneorden, Besidder af Baroniet Lehn

Har hermed stædt og fæstet til Lars Ovesen den gård i Ø.Sk., som hans fader Ove Larsen Kiergaard, før har beboet som fæster, men nu frivillig afgiver. Han holder aftalen, den imellem hans fader og ham samt opretter aftægtskontrakt, gårdens hartkorn 5.tdr. 5 skp.1.fdk. 2.alb.

Lars Ovesen bliver viet d. 26.okt. 1832 i Ø.Sk. kirke, til Karen Jørgensdatter hun er født d. 23.maj 1806, på matr. 11. Ø.Sk. datter af Gmd. Jørgen Eriksen (Høj) og Anne Marie Jensdatter,

Børn af Karen Jørgensdatter og Lars Ovesen.

Jørgen Larsen født 07.sept. 1833, døbt 13.okt. 1833 i Ø.Sk. kirke, død 29.april 1835, begr. 06.maj 1835 på Ø.Sk. kirkegård.

Anne Marie Larsen født 03.juni 1836, døbt 03.juli 1836 i Ø.Sk. kirke, gift d. 06.marts 1866 i Ø.Sk. kirke med Lars Larsen født på Kiergaard matr.16 Ø.Sk., beliggende Søgårdsvej 30. (de er næst søskense børn).

Anne Kerstine Larsen (tvilling) født 09.juni 1838, døbt 29.juli 1838 i Ø.Sk. kirke, gift d. 17.juni 1865 i Ø.Sk. kirke med Anders Mortensen født på matr.29 Ø.Sk.

Anne Marie Larsen og Anders Mortensen matr. 18b. Ballen, Balvej 3, bestyrer af Ø.Sk. Brugsforening .

Jørgen Larsen (tvilling) født 09.juni 1838, døbt 29.juli 1838 i Ø.Sk kirke, gift 12.febr. 1867 i Stenstrup kirke med Anne Kirstine Larsen født 24.marts 1837 i Hundtofte Stenstrup sogn.

Marie Larsen født 19.nov. 1840, døbt 27.dec. 1840 i Ø.Sk. kirke. gift 26.maj 1871 i Ø.Sk. kirke, med Mads Johansen født i Stenstrup i 1840, bor i Ulbølle sogn.

Ove Larsen født 16.juli 1842, døbt 04.sept. 1842 i Ø.Sk. kirke, gift 03.april 1868 i Ø.Sk. kirke med Karen Eriksen, hun er født 21.juli 1846 på Aagaard matr. 10. Ø.Sk.

Maren Larsen født 10.april 1848, hjemmedøbt d. 10. april, død 12. april 1848, begr. 22. april 1848 på Ø.Sk. kirkegård.

Maren Larsen født 24.okt. 1849,døbt 09.dec. 1849 i Ø.Sk. kirke, gift 18.dec. 1873 i Ø.Sk. kirke med Poul Rasmussen ca. 1845 i Stenstrup, de køber gård i Ø.Sk. Matr. 13 efter Hans Rasmussen (Kiergaard) d. 08.maj 1878, Hans Rasmussen (Kiergaard)( i slægt med Maren Larsen) gården blev kaldt Poulsgård, nedbrudt ca. 1950.

Ved sogneforstanderskabs valget den 08. dec. 1841 indvalgtes Lars Ovesen, i sopgneforstanderskabet ( sognerådet) med 31 stemmer

Sogneforstanderskaberne, der fra nytår 1868 fik det nye navn ”Sogneråd”, blev til ved lov af 13. aug. 1841.

Øster Skerninge- Hundstrup sogns første forstanderskabsvalg 8.dec. 1841

Et sogns forstanderskab skulle bestå af præsten og den eller de lodsejer, der af distriktets hartkorn ejede mindst 32 tdr. samt 4 til 9 andre mænd, der udvælges af de kvalificerede beboere. Den kvalificerede skulle have et minimum af bl.a. indkomst eller virke, bonden måtte således eje eller have i livsfæste mindst 1.tdr. hartkorn . Valget blev bekendtgjort ved kirkestævne den 28. nov. 1841

Valget holdtes i kroladen til Vester Skerninge kro. Stemme procenten var 99,9% (56 vælgere ud af dem stemte 52).

Lars Ovesen sad i sogneforstanderskabet til sin død i 1860.

Folketælling år:1855 For matr: 18a Ø.Sk. Alder Ægteskablig status Status
Lars Ovesen
Karen Jørgensdatter 52 år
49 år gift, Husfader, Gårdejer,
gift, Husmoder
Anne Marie Larsen
Anne Kirstine Larsen 19 år
17 år ugift, deres datter, tj.forældrene
ugift, deres datter, tj, forældrene.
Jørgen Larsen 15 år deres søn
Marie Larsen 13 år deres datter
Ove Larsen 12 år deres søn
Maren Larsen 6 år deres datter
Anne Marie Andersdatter 81 år enke, Husfaderens mor
Anders Mortensen 22 år ugift, tj karl.
Lars Ovesen køber Eskegård matr. 18 Ø:Sk. af Baroniet Lehn, Skødet er udstedt i Marts 1855 og tinglæst i Maj 1855.

Skødet stemplet d. 29 marts 1855

Frederik Christian Baron ad Holsten Lehn, Hans Kongelige Majestæts Kammerherre. Hofjægermester, Ridder af den Svenske Nordstjærneorden, Besidder af Baroniet Lehn.

Gjør her med vitterligt: At jeg i medfør af Kongelig allernådigst bevilling af 2.juni 1852, der vil findes læst ved Baroniet Lehns Birketingsret den 11te S. M. og i overensstemmelse med kjøbekontractaf 24 juli 1852, har solgt og afhændet til foldkommen Ejendom til Lars Ovesen, født 1803, den af ham ifølge Fæstebrev af 9.sept. 1831 hidtil ifæstehavende under Baroniet Lehn henhørende gård i Østerskerninge By, Østerskerninge sogn.

Der står for nyt Matr. Hartkorn 5.tdr. 5.skp. 1.fdk. 2. alb., under matr. nr. 18 med påhvilende Gammelskat 41Rd. 42 Sk., såvel som Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium, for så vidt samme ejes af Baroniet, samt den Garden tilhørende 1/22 Del Græsningsrettighed og 1/22 Del Tørveskjærsrettighed i Fælleslodden Matr. 42. i Østerskjerninge, hvilken Følleslod i det hele det hele står for nyt Matr. Hartkorn 1.Skp. 3. Fdk. 1 !/4 Alb. Uden særskilt påhvilende Gammelskat, Alt med den Ret og Rettighed, hvormed Baroniet Lehn hidtil har ejet samme, dog med undtagelse af Fiskerettighed, Rør og Sivskjær i ferske Søer og Vande.

Samtlige Ejendomme påhviler byrder og præstationer, det være sig til staten, kommunen, eller andre, som enten grunde sig i den almindelige lovgivning, eller specielle bestemmelser, intet i nogen måde undtaget, bliver at overtage og bære af den nye ejer, uden ansvar for Baroniet, i hvis følge i henhold til købekontrakten anmærkes, at der påhviler gården årlig aftægt til køberens moder Ove Larsen Kiergaards enke.

Ligesom Baroniet ikke forbeholder sig nogen som helst rettighed over den solgte ejendom, der kan gøres indskrænkning i den fuldkomme ejendomsret, således må også den nye ejer selv fyldestgøre enhver retlig fordring på ejendommen.

Dersom det i tiden skulle vise sig, at andre rettigheder henhører til, eller andre forpligtelser retteligen skulle påhvile den her solgte ejendom, end sådanne som her eller i købekontrakten ere nævnte, bliver det den nye ejers pligt, selv at indkræve og forsvare sådanne rettigheder, samt selv at bære sådanne forpligtelser, uden at der i så henseende kan påhvile baroniet noget ansvar. Den ejendomen påhvilende 1/6 deel bankhæftelse er indfriet af baroniet, hvorfor ejeren til baroniets besidder forrenter samme med 4 procent pro anno, indtil kapitalen af ham indfries, og er den af baroniet i banken erhvervede actierettighed, ved indbetalt bankhæftelse-capital og til banken udstedt og igen cederet Obligation, ham uvedkommende. Bankhæftelseobligation kan forlanges extrraderet.Den del af købesummen der forbliver indestående i ejendommen, henstår fra Lehnets side uopsigelig i et tidsrum af 30 år fra den 11.dec. 1852 at regne, udenhensyn til om gården i den tid afhændes til andre, dog under forudsætning af, at ejeren opfylder sine forpligtelser til Lehnet.

I tilfælde af ejendommens udstykning, bør ejeren efter foregående opsigelse indbetale til Lehnsbesidderen den del af den i ejendommen indestående købesum, som i forhold til hartkornet ville falde på den eller de parceller som agtes afhændet.

Da køberen Lars Ovesen har berigtiget den accondered købesum 4200 Rdl. Rigsmønt, skriver fire firer tusinde to hundrede Rdl. Rigsmønt, ved kontant til mig at udbetale 1900 Rdl. Rigsmønt skriver et tusinde ni hundrede Rdl. Rigsmønt, og at udstæde første prioritets panteobligation i den købte ejendom for to tusinde tre hundre Rdl. Rigsmønt, så erklærer jeg her ved, at den solgte ejendom med samme rette tilliggende skal være bemeldte Lars Ovesen med fuldkommen ejendomsret tilhørende, fri for hver mands krav og tiltale.

Købekontrakten og kortet over ejendommen medfølger dette skøde.

Til bekræftelse under min Hånd og Segl. Hvidkilde den 5te marts 1855.
Holsten Lehn / : L. O.:

Der er for Justitsministeriets vedkommende ikke noget til hinder for dette skøde tinglæsses. Justitsministeriets d. 3.maj 1855
På ministeriets vegne.
Lunn/ Skibs

Eskegård brændte efter lynnedslag i 1855 og en ny gård blev bygget.

Lars Ovesen dør den 06.dec. 1860 på Eskegaard og bliver begravet den 13.dec. 1860 på Ø.Sk. kirkegård.
Lars Ovesen, 29 1/2, gårdfæster
~ Karen Jørgensdatter, 26 1/4, 26.10.1832
Jørgen 29.04.1835 *07.09.1833
Anne Marie *03.06.1836
Anne Kirstine) *09.06.1838
Jørgen ) *09.06.1838
Marie *08.11.1840
Ove *16.07.1842
Maren 12.04.1848 *10.04.1848
Maren *24.10.1849
Lars Ovesen, 57 1/2 06.12.1860

født opslag 95
død opslag 187 
Ovesen, Lars (I1345)
 
2 Fæstegårdmand under ryttergodset, selvejer fra 1764. 1759 havde han som 22-årig fæstet moderens store gård fæstebrev 11 dec. 1759 næsten 3 år efter stedfaderens død. Hans mor fik aftægt. Han blev som de øvrige 7 gårdmænd selvejer i 1765 ved ryttergodset bortsalgsauktion. . Han var svagelig i sine sidste år; hans søn Rasmus blev forbigået ved sessionerne i 1792 og 1794 pga. sin fars dårlige helbred. Niels Nielsen havde i alt 7 børn. han død knap 57 år gammel. Hans enke drev gården i nogle år ved hjælp af sønnerne, men solgte den i 1806 til den yngste søn Jens.. , Nielsen, Niels (I1030)
 
3 1890 Danmark Folketælling

Karen Larsen
Køn: Kvinde
Fødselsdag: Cirka 1841
Bopæl: 1. feb. 1890
Søllested, Båg, Odense, Denmark
Alder: 49
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægtemand: Hans Christoffersen
Børn:
Christoffer Hansen
Rasmus Hansen
Ane Marie Hansen
Elisabeth Hansen
Johanne Hansen
Ather Hansen
Hans Peder Hansen
Christian Hansen
Hans Jørgen Hansen 
Larsen, Karen (I4996)
 
4 Den allerede nævnte Obhelm ?, brødrene Tetzlaff og Dr. Francicus havde lige som MathæusJacobsen Reutze studeret teologi i Rostock. -- Der lærte han sin kone at kende, Anna, - datter af den kendte teolog kirkesanger og fabeldigter D. Erasmus Alberus. Hun stammede fra en gammel familie afWetterau, (der kommer af en sidegren tilbage til Ritter von Reifenberg;)
Sit Første embede tiltrådte Matthäus Reutz som præst i Strelitz, i år 1566 hvor også hans ældste søn Erasmus blev født. Omkring 1670 blev han kaldt til Rostock som præst ved Skt. Nicolaikirke. Da han havde virket i nogle år her, blev han viklet ind i teologiske stridigheder; sammen med en embedsbroder ved Skt. Petri kirke, Gelemerus Nemorimontius som ivrigt gik ind for den samme lære (trosretning) og Matthias Flacius (en trofast ven og trosfælle af hans svigerfar Alberus). De mente at Arvesynden er en del af sjælen, og ligger i menneskets natur. De andre præster i Rostock bekæmpede heftigt den lære, og da de begge trods formaninger blev ved med at prædike denne lære, blev de fjernet fra deres embeder i december 1576. Reutz blev derefter præst i Wöhhrden i Holland, hvorfra katolikkerne efter nogle år igen fordrev ham. Derefter bliver han hofprædikant hos Hans Georg von Kuffstein på borg Greilenstein ved Horn i Nedreøstrig. Det ser ud til, at Matthäus Reutz senere, har virket i Kärnten, men derefter tabes sporet af ham og hans Frue, der vides ikke hvor og hvornår, nogen af dem døde, eller hvor de til sidst havde fundet ro, efter et så uroligt liv.
Begge sønnerne Erasmus og David, må have arvet meget af deres bedstefars Alberus, viden og rige åndelige begavelse, og med det og deres dygtighed, skaffet sig høje sociale stillinger.

Kilde: Fr. Oelgarte Die pommersche familie Reutz und ihre Verbreitung 
Reutze, Mathæus Jacobsen (I741)
 
5 Enghavegård, Danstrup

Mikrofiche 1-184-2, 1/10, Side 44
Bind 38 Asminderød Sogn 1713 - 71
Dom. 25. P. Trin. Den 17. november 1720
Haft Knud Olufsen i Nederste Torp med sin hustru Bodil Jensdatter – en søn til daaben kaldt
Hans
Barnet bar Karen – Nielses i Øverste Torp.
Faddere: Ole Pedersen i Nederste Torp.
Lars Jørgensen sm. Sted.
Niels Christensen paa Toelt.
Anne Krokvinde på Humlebæk.
Margrethe – Niels Matsens udi Øverste Torp

Die Ven. Lørdag 26. februar 1746
Trolovede paa Flynderup Hans Knudsen og Bodil Kirstine Johansdatter.


Mikrofiche 1-184-5, 6/8, Side 193 B
Bind 39, Asminderød Sogn 1777 - 94
Dom. 2. Pascha. Die. 22. april 1787
Blev Foged Hans Knudsen fra Danstrup, begravet, 67 år gl.

Gården hed Enghavegård 
Knudsen, Hans (I1860)
 
6 fik 1396 Tingsvidne paa Retten til Gods i Kondrup, Støvring H., Bonderup S., oplod 1428 til Bisp Ulrik Gaard og Gods i Nøddelund og Bønderskov i Hovlbjerg H., nævnes 1433 i Tulstrup (Hovlbjerg H., Sall S.). Udsen, Ebbe Henriksen (I3079)
 
7 Han varKongelig mundskænk Glug, Oluf (I3184)
 
8 Hun giftede sig med en rektor, der var ansat på et gymnasium i Schwerin M. Justus Molitor (Müller) han var født omkring 1575 i Rotenburg ved Fulda. I 1629 blev han præst i Travemünde og døde der i november 1639.
Deres søn apoteker Johan Müller grundlagde i Stargard en talrig familie, derigennem kom
Reutz blodet, i slutningen af det 17 århundrede, til at flyde i forskellige ansete slægter i
Stargard 
Reutze, Elisabeth (I1718)
 
9 Pastor i Hjarup sogn, Anst herred, Ribe amt.
Født ca. 1639, discipel i Viborg latinskole, immatrikuleret ved Københavns Universitet i September 1660, kaldtes til sognepræst for Hjarup og Vamdrup sogne den 14. Juni 1664, aflagde præsteeden den 7 Juli samme år, døde den 29. Marts 1696. Skifte efter ham i Oktober 1708 viste, at hans efterladenskaber var 264 Rigsdaler, 4 mark og 6 skilling værd ( sammenlign Johs. Jørgensens bog Skifter og Testementer, 1968, side 63 f. ). Hans hustru Mette Peders datter Bering, datter af sognepræsten i Øster Snede Peder Pedersen Bering og sønnedatter af Købmand og borgmester i Viborg Peder Pedersen Bering, døde den 19. Oktober 1709. Ifølge en efterslægtstavle over Beringske familier, som Vitus Bering, sognepræst i Ollerup, fik trykt i 1749, fødte hun femten børn i ægteskabet med Jens Pedersen Welling. De samtidige kilder indeholder sikre dokumentationer om fjorten børn og har desuden nogle notater, som ret overbevisende indicerer, at børnetallet faktisk var femten. Seks børn gik bort, inden skifteforretningen efter Jens Pedersen Welling gennemførtes; af dem døde fem som spæde - to endda kun få dage gamle.
Hans embede i hjarup blev overtaget af sønnen Peder.
Efter hans død blev der ikke afholdt skifte med det samme, idet at Provsten Niels Pedersen Kragelund i Lejreskov, som skulle lede skiftehandlingen, var syg og sengeliggende . Nogle år efter døde provsten, og en ny provst udnævntes, men stadig skete der ingenting, så sønnerne Peder og Jens samt deres søstre anne og Vita i 1707 sendte følgende brev til den nye Provst, da de syntes at nu skulle der afholdes skifte efter deres fader.
brevets ordlyd var følgende
Velværdige Hr. Præposite Hr. Anders Horne.
Det er Eders Velværdighed forhen vitterligt at efter vores Sal. Fader Hr. Jens Pedersen Welling, fordum sognepræst for Hjarup-Vamdrup Menigheder, som Anno 1696 saligen i Herren er hensovet, er ikke tilforn blevet holdet skifte af den velværdige høylærde nu sal. Mand Mag. Niels Pedersen Kragelund, som da var Provst i Aandst Herred hvorover vores kiære Moder Mette Pedersdatter Bering, haver siden hendes sal. Mands Død siddet i uskiftet Boe, i den halve rytterbondegaard, som hendes nu sal. Mand i hans Livstid, formeldst at Præstegaarden var øde og uopbygt, med hendes beboede, hvor hun haver ernæret sig og hendes faderløse Børn (undtaget dem som var komme til Brød og dem som andensteds tjente og sig opholde) af Gaardens Avling og den aftægt, som hun nyder af kaldet, og imidlertid consumeret mesten af det Boskab og Løsøre, som den sal. Mand efterlod, men som bemeldte vores kiære Moder nu haver afstaaet Gaarden for Poul Christensen og hendes Datter Lene som allerede haver Gaarden i fæste og i Posession saa ville det blive os andre den sal. Mands Arvinger til præjudice om ey den sal. Mands i Stervboet efterladte Gods, som Ryttergaarden ey vedkommer, og samtlige arvinger tilhører blev med første af vedkommende øvrighedpersoner lovlig skiftet og delet, hvorfor vi underskrevne bemeldte sal. mands arvingerere tienstlig begierende, at Eders Velværdighed, som er proust i Herredt med tvende af Eders herredsbrødre vil paatage den MøjeSkiftet efter vores Sal. Fader nu at forette. Skulle nogen imod forhaabning derpaa giøre Prætentionaf Skiftet ey tilform er holdet, og derfor nu maa holdes, skal det ey komme Eders velværdighe til ansvar, men vi samtlige Arvinger lover
at holde E Velværdighed for den Sag skadesløs, som vi og ere forsikrede at Eders Velværdighed skiftet forsvarligen vil administrere. Iøvrigt overleveres Eders Velværdighed i Guds Prætention at Eders Velværdighed tienstberedvilligeste

Som nævnt i brevet havde Mette Pedersdatter Bering afstået fæstet på den halve ryttergård til datteren Lene og hendes mand, derfor ville de øvrige arvinger havde skiftet afholdt. Men inden det skete nåede også Mette Pedersdatter Bering at dø, og først sidst på årret 1709 blev der afholdt skifte.
Af de mest værdifulde effekter i boet kan nævnes
1 sølvkande på 47 lod med Jens Pedersen Welligs og hustrus navne indgraveret i låget, vurderet til 23 rdr. 1 sølvbæger med initialerne J.P.W. og M.P.B, 7 sølvskeer hvoraf den ene var forgyldt. 1 gammel kobberbryggerkedelpå 2 tdrs. rum vurderet til 8 rdr. 1 gammel brændevinskedel med hat og piber 4 rdr., nogle mindre kobberkedeler og fade, 4 messinglysestager, 2 ottekantede og et stort messigfade, nogle messingsengebækkener, 2 store tinfade, 3 runde tinfade af krotin, 28 fade og tallerkner i tin, 1 stor jernbilæggerkakkelovn, 1 langt egetræsbord med 4 drejede pillermed fyrretræsfod med skuffer under og låsetøj i, vurderet til 2 rdr. 1 bogskab i studerkammret, 2 beslagne egetræskister, 4 billedekister, 3 egetræssengesteder med ca. 40 stk sengeklæder mest i olmerdug og linned, 22 stk duge, lagner og puder.
I stalden var der en besætning på 1 ko, 1 stud, 2 ungstude, 1 kvie, 1 hesteplag, 6 får 1 galt og 1 so
Boet samlede værdi blev opgjort til 246 rdr.
i Jens pPdersen Wellings bogsamling var der få bøger som de øvrige arvinger havde overladt til den yngste sønJens som iøvrigt også fik tillagt sølvbærgert med forældrens initialerne, en gammel kobberkedel, brændevinskedelen med hat og piber, et rødmalet skrin, et klædeskab, et bogskab, 2 mælkeskabe, egetræsbordet, bilæggerkakkelovnen, en sort stud, 2 ungstude, og 6 får, hvlket i alt vurderes til 42 rdr.
kilde. Slægten Bering fra Hørby sogn 
Welling, Jens Pedersen (I2491)
 
10 Unge Markvard til Seilstrup (Børglum H.), beseglede 1335 til Vitterlighed et Mageskiftebrev mellem Vrejlev Kloster og Hr. Henrik Nielsen Panter, fik s. A. paa Framlev Herredthing tilskjødet Gods i Skjørring Sogn af Anders Knudsen, var 1340 Greve Johan af Holstens Foged paa Skanderborg, og s. A. bestemtes i Forliget mellem Kong Valdemar og de holstenske grever, at Kongen skulle lade Markvard og Hans Arvinger beholde deres Gods i Nørrejylland, indtil han blev Udløst, nævnes atter 1353 i Vinningaa-Forliget. 1, Markvard Ratzstor (I3257)
 
11 Ved folketællingen 1801 boede hun i Adelgade i Fåborg under navnet Agnete Kingo , var præsteenke og fik en årlig pension på 20 rd.

Agnete Hansdatter Boe, barnefødt på Orelund, Sandager, værgemålsopgørelse 11.6.1739, fol. 1
29.10.1733: forrige formynder Jens Hvalsøe i Fåborg, hans børn skal betale hendes fædrene arv, ifølge dom
Fåborg byting 13.2.1733. Stedfar Peder Hartvigsen på Orelund underskriver.
1737 hos svoger Niels Hellesen i Fåborg, halvbror Hans Lauritsen Lund er død i Nora Præstegård i afvigte
år.
5.7.1738 Agnete Hansdatter på Orelund er trolovet i disse dage.
8.7.1738 Skrivelse fra Niels Munk, Skovs Højrup, og fra Hans Madsen, Kærbyholm.
6.10.1738 skrivelse angående Rasmus Lauritsen på Skærbæk, hans børn. Underskrevet L. Struck, Odense
11.6.1739 Thomas Kingo, præst til Allesø og Broby er gift med Agnete Hansdatter Boe. Hendes far var Hans
Jørgensen Boe på Orelund, en svoger er formynder: Christian Schurtz, farver i Assens. 
Boe, Agnete Hansdatter (I1602)
 
12 1666
Dåb:
D. 29 Martii min Datter Margreta
Catharina, Gud hende Velsigne
og fremme.

1688
Forlovelse:
D.24 Julius
blev min Datter Margrætt
Cathrina forlovet
med Jens Iffuersen i Ultang 
Harboe, Margrethe Cathrine Ludvigsdatter (I4393)
 
13 1693
Dåb:
d.27 Dito(3 Juledag) Døbtes Jørgen Pedersens
Datter nomice Johanna ud i Nørballe. 
Jørgensdatter, Johanne (I4091)
 
14 1720 snedker i Nakskov, 1743 boende i Maybølle ved Rubierregaard Haugaard, Frederik Hansen (I5959)
 
15 1738 Quasimodog gamle Maren Hattis, 95 aar Sørensdatter, Maren (I1951)
 
16 1748
Afskrift Dåb:
Dend Treedie Onssdag i Fasten
nemb: dend 20de Marti. Hr Hans
Jørgensens barn af Stubbum døbt
Daabfaddere var Claus Hanssen,
Peder Dal, og Mette Sørenss af
Stubbum. dette heder Hans. fød dend
19de hujus paa en Tissdag Morgen
ved 8te slet 
Ahrenkiel, Hans Hansen (I4029)
 
17 1813. D. 3de April lod Gaardmand Poul Erichsen og Hustrue Maren Laurs Datter af Paddesöbjerg ___; 2den ejurd: fødte, hans hjemmedøbte og kaldet
Kristen. D. 16 Maÿ bæres han til sin Daabs Qublüation, frembaaren af Gaardmand
Jeppe Jensens Hustru i SkydebiergSamtlige personer i husstanden

Odense, Baag, Skydebjerg, Stokkebroe, En Gaard, 87, FT-1855, C7013
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Poulsen 42 Gift Gaardmand, Huusfader Fjelsted Sogn
Karen Margrethe Rasmusdatter 40 Gift hans Kone Fjelsted Sogn
Marie Cathrine Christensen 16 Ugift Deres Datter, tjener Forældrene Fjelsted Sogn
Maren Christensen 9 Ugift Deres Barn Skydebjerg Sogn
Poul Christensen 8 Ugift Deres Barn Skydebjerg Sogn
Rasmus Christensen 2 Ugift Deres Barn Skydebjerg Sogn


Samtlige personer i husstanden

Odense, Baag, Skydebjerg, Skydebjerg Lungen, En Gaard, 18, FT-1880, B5139
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Povlsen 67 Gift Husfader Fjeldsted Sogn, Odense Amt
Karen Margrete Rasmussen 65 Gift Hans Hustru Fjeldsted Sogn, Odense Amt
Rasmus Christensen 26 Ugift Husfaderens Søn Skydebjerg Sogn, Odense Amt 
Poulsen, Christen (I271)
 
18 1870 Danmark Folketælling

Rasmus Christian Lehn
Køn: Mand
Fødsel: Cirka 1808
Bopæl: 1. feb. 1870
Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark
Alder: 62
Ægteskabelig stilling: Gift
Hustru: Elisabeth Lehn fodt Uthe
Børn: Cathrine Vilhelmine Lehn
Sophie Hedvig Lehn
Elise Sophie Frederikke Schioler fodt Lehn 
Lehn, Rasmus Christian (I5804)
 
19 1890 Danmark Folketælling

Ane Kathrine Sørensen
Køn: Kvinde
Fødselsdag: Cirka 1848
Bopæl: 1. feb. 1890
Gauerslund, Holmans, Vejle, Denmark
Alder: 42
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægtemand: Neils Ole Iversen
Børn
:Søren Iversen
Tobia IversenKaren Maria Iversen
Ane Mette Iversen 
Sørensen, Ane Kathrine (I3137)
 
20 1890 Danmark Folketælling

Anna Margrethe Madsen Jervelnud
Køn: Kvinde
Fødselsdag: Cirka 1882
Bopæl: 1. feb. 1890
Vor Frue, Odense, Denmark
Alder: 8
Forældre: Claus Christian Jervelnud

Dorthea Kirstine Jervelnud
Søskende: Carl Anders Christian Madsen Jervelnud

Karen Marie Madsen Jervelnud
Vigge Albert August Madsen Jervelnud
Peder Albertus Johannes Madsen Jervelnud
Thea Ulrikka Sexta Madsen Jervelnud
Breer Marius Fredegod Madsen Jervelnud1930 Danmark Folketælling

Anna Margrethe Carlsen
Køn: Kvinde
Fødsel: 25. sep. 1881
Bopæl: 5. nov. 1930
Beneditsgade, Odense, Denmark
Alder: 49
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægteskab: 1902
Ægtemand: Carl Emil Carlsen
Børn:Jørgen Peter Carlsen
Anna Margrethe Christience Carlsen
Bodil Marie Carlsen 
Jervelund, Anna Margrethe (I4882)
 
21 1890 Danmark Folketælling

Carl Anders Christian Madsen Jervelnud
Køn: Mand
Fødselsdag: Cirka 1878
Bopæl: 1. feb. 1890
Vor Frue, Odense, Denmark
Alder: 12
Forældre: Claus Christian Jervelnud

Dorthea Kirstine Jervelnud
Søskende: Karen Marie Madsen Jervelnud

Anna Margrethe Madsen Jervelnud
Vigge Albert August Madsen Jervelnud
Peder Albertus Johannes Madsen Jervelnud
Thea Ulrikka Sexta Madsen Jervelnud
Breer Marius Fredegod Madsen Jervelnud 
Jervelund, Carl Anders Christian Madsen (I870)
 
22 1890 Danmark Folketælling

Else Kirstine Estrup
Køn: Kvinde
Fødselsdag: Cirka 1851
Bopæl: 1. feb. 1890
Svenstrup, Hornum, Ålborg, Denmark
Alder: 39
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægtemand: Niels Nielsen Estrup
Børn:Niels Nielsen Estrup
Anine Kirstine Estrup

1916 Danmark Folketælling

Else Kirstine Estrup
Køn: Kvinde
Fødselsdag: 29. jan. 1851
Bopæl: 1. feb. 1916
Boulevarden, Ålborg, Fleskum, Denmark
Alder: 65
Ægtemand: Niels Nielsen Estrup 
Poulsen, Else Kirstine (I2174)
 
23 1890 Danmark Folketælling

Jørgen Larsen
Køn: Mand
Fødselsdag: Cirka 1839
Bopæl: 1. feb. 1890
Øster Skerninge, Sunds, Svendborg, Denmark
Alder: 51
Ægteskabelig stilling: Gift
Hustru: Ane Kerstine Larsen
Børn: Laüvra Marie Larsen
Åge Emanüel Larsen 
Larsen, Jørgen (I2065)
 
24 1890 Danmark Folketælling

Laurits Ejler Theodor Schiøler
Køn: Mand
Fødselsdag: Cirka 1836
Bopæl: 1. feb. 1890
Classensgade, København, Denmark
Alder: 54
Ægteskabelig stilling: Gift
Hustru: Augusta Thalia Petrea Schiøler født Lehn
Børn:
Thyra Schiøler
Elisabeth Schiøler
Margrethe Schiøler
Ejler Theodor Lehn Schiøler
Tage Lehn Schiøler
Ivar Lehn Schiøler 
Schiøler, Laurids Eiler Theodor (I5806)
 
25 1890 Danmark Folketælling

Stine Rasmussen f Larsen
Køn: Kvinde
Fødselsdag: Cirka 1847
Bopæl: 1. feb. 1890
Skørringe, Fuglse, Maribo, Denmark
Alder: 43
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægtemand: Hans Peder Rasmussen
Børn: Hanne Marie Rasmussen
Ferdinand Ledvig Rasmussen
Agnes Bothilde Rasmussen
Alina Caroline Rasmussen
Sine Frederikke Rasmussen
Anna Marie Helene Rasmussen 
Larsen, Stine (I2076)
 
26 1906 Danmark Folketælling

Valdemar Albert Jørgensen
Køn: Mand
Fødselsdag: 11. maj 1900
Bopæl: 1. feb. 1906
Ejby, Vends, Odense, Denmark
Alder: 5
Ægteskabelig stilling: Single
Forældre:Ole Jørgensen
Ane Katrine Rasmussen
Søskende:
Jørgen Frederik Jørgensen
Peter Anton Jørgensen
Laurits Jørgensen
Karen Anine Jørgensen 
Jørgensen, Valdemar Albert (I58)
 
27 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I4042)
 
28 1916 Danmark Folketælling

Mariane Christensen
Køn: Kvinde
Fødselsdag: 17. nov. 1851
Bopæl: 1. feb. 1916
København, Denmark
Alder: 64
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægtemand: Peter August Christensen
Søn: Ove Henrik Christensen 
Mariane (I3039)
 
29 1916 Danmark Folketælling

Marie Katrine Christensen
Køn: Kvinde
Fødselsdag: 8. maj 1839
Bopæl: 1. feb. 1916
Skydebjerg, Båg, Odense, Denmark
Alder: 76
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægtemand: Niels Christensen 
Christensen, Marie Kathrine (I336)
 
30 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I5315)
 
31 1921 Danmark Folketælling

Erland Lindberg Nielsen
Køn: Mand
Fødselsdag: 23. dec. 1918
Bopæl: 1. feb. 1921
Kærum, Båg, Odense, Denmark
Alder: 2
Ægteskabelig stilling: Single
Forældre: Mads Lindberg Nielsen
Johanne Lindberg Nielsen
Søskende:
Inger Kerstine Lindberg Nielsen
Fris Lindberg Nielsen

Døde på plejehjemmet Falkenberg 
Lindberg-Nielsen, Erland (I2103)
 
32 1925 Danmark Folketælling

Karle Marie Honnens
Køn: Kvinde
Fødselsdag: 7. dec. 1907
Bopæl: 5. nov. 1925
Eltang, Brusk, Vejle, Denmark
Alder: 17
Ægteskabelig stilling: Single
Forældre
Hans E E Honnens
Emma Karoline Honnens
Søskende:
Andreas Verle Honnens
Hermand Johan Honnens
Edmund Marius Honnens
Erling Edvard Honnens
Hariet Helga Honnens 
Honnens, Carla Marie (I45)
 
33 1925 Danmark Folketælling

Kristian Hildebrandt
Køn: Mand
Fødselsdag: 29. juni 1893
Bopæl: 5. nov. 1925
Sørensensvej, Frederiksberg, Denmark
Alder: 32
Ægteskabelig stilling: Gift
Hustru:
Mette Kirstine Hildebrandt
Børn:
Elsebeth Hildebrandt
Jens Vildüm Hildebrandt
Pige Hildebrandt 
Hildebrandt, Christian (I3807)
 
34 1930 Danmark Folketælling

Arkild Arnfred Envold Andersen
Køn: Mand
Fødsel: 17. juni 1921
Bopæl: 5. nov. 1930
Sandesum, Sandercius Kommirine, Denmark
Alder: 9
Ægteskabelig stilling: Single
Far: Anders Envold Andersen
Mor: Sine Laürine Andersen
Søskende: Verner Christian Enevald Andersen

Karna Marie Danebo Andersen 
Andersen, Arkild Arnfred Enevold (I4749)
 
35 1930 Danmark Folketælling

Carl Emil Carlsen
Køn: Mand
Fødsel: 29. juli 1868
Bopæl: 5. nov. 1930
Beneditsgade, Odense, Denmark
Alder: 62
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægteskab: 1902
Hustru: Anna Margrethe Carlsen
Børn:Carl Jørgen Peter Carlsen
Anna Margrethe Christience Carlsen
Bodil Marie Carlsen 
Carlsen, Carl Emil (I4883)
 
36 1930 Danmark Folketælling

Elly Celine Mare Sofie Larsen
Køn: Kvinde
Fødsel: 6. mar. 1913
Bopæl: 5. nov. 1930
Vardevej, Vejle, Denmark
Alder: 17
Ægteskabelig stilling: Single
Far: Niels Sofus Frits Reland Larsen
Mor: Merry Sofie Kristine Larsen
Søster: Yelva Jeanine Larsen 
Larsen, Elly Cilene Marie Sofie (I5312)
 
37 1930 Danmark Folketælling

Esther Dusine Nielsen
Køn: Kvinde
Fødsel: 8. jan. 1909
Bopæl: 5. nov. 1930
Vesterhavsgade, Esbjerg, Ribe, Denmark
Alder: 21
Ægteskabelig stilling: Single 
Nielsen, Ester Dusine (I4387)
 
38 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I4044)
 
39 1930 Danmark Folketælling

Hans Christian Adelsbøll Vidriksen
Køn: Mand
Fødsel: 5. feb. 1920
Bopæl: 5. nov. 1930
Enghavevej, Vejle, Denmark
Alder: 10
Ægteskabelig stilling: Single
Far: Julius Rasmus Peter Vidriksen
Mor: Dorthea Vidriksen
Søskende: Axel Adelsbøll Vidriksen

Marie Rasmine Vidriksen

Aage Stefan Adelsbøll Vidriksen

Ruth Vidriksen

Gerda Vidriksen 
Vernager, Hans Christian (I5176)
 
40 1930 Danmark Folketælling

Jensine Marie Simonsen
Køn: Kvinde
Fødsel: 12. jan. 1857
Bopæl: 5. nov. 1930
Gormsgade, Vejle, Denmark
Alder: 73
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægteskab: 1883
Ægtemand: Søren Christian Simonsen 
Larsen, Jensine Marie (I5254)
 
41 1930 Danmark Folketælling

Johannes Ludvig Hildebrandt
Køn: Mand
Fødsel: 7. okt. 1889
Bopæl: 5. nov. 1930
Dybbølgade, Sønderborg Dybbølgade-Finsensgade, Denmark
Alder: 41
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægteskab 1930
Hustru: Anna Mariane Født Johannsen Hildebrandt 
Hildebrandt, Johannes Ludwig (I3806)
 
42 1930 Danmark Folketælling

Jørgen Bladt
Køn: Mand
Fødsel: 15. nov. 1897
Bopæl: 5. nov. 1930
Stavensbølgade, Augustenborg, Sønderborg, Denmark
Alder: 32
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægteskab: 1921
Hustru: Anna Bladt
Børn: Christian Bladt
Anna Marie Bladt
Aage Bladt 
Bladt, Jørgen (I3816)
 
43 1930 Danmark Folketælling

Karl Ahrenk Sørensen
Køn: Mand
Fødsel: 18. juni 1910
Bopæl: 5. nov. 1930
Hørnstrup, Hornstrup, Vejle, Denmark
Alder: 20
Ægteskabelig stilling: Single
Far: Peter Ahrenk Sørensen
Mor: Mette Sørensen
Søskende: Viggo Ahrenk Sørensen
Karen Ahrenk Sørensen
Anna Ahrenk Sørensen
Esther Ahrenk Sørensen 
Sørensen, Karl Kristian Ahrenkiel (I3924)
 
44 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I4046)
 
45 1930 Danmark Folketælling

Merry Sofie Kristine Larsen
Køn: Kvinde
Fødsel: 17. juli 1890
Bopæl: 5. nov. 1930
Vardevej, Vejle, Denmark
Alder: 40
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægteskab: 1912
Ægtemand: Niels Sofus Frits Reland Larsen
Børn: Elly Celine Mare Sofie Larsen

Yelva Jeanine Larsen 
Rasmussen, Mary Kirstine Sofie (I5311)
 
46 1930 Danmark Folketælling

Mette Marie Jessen
Køn: Kvinde
Fødsel: 28. juli 1874
Bopæl: 5. nov. 1930
Ulkebøl, Sønderborg, Denmark
Alder: 56
Ægteskabelig stilling: Enkemand
Børn: Jørgen Jessen

Margrete Jessen 
Hansen, Mette Marie (I3350)
 
47 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I4045)
 
48 1930 Danmark Folketælling

Vidriko Christian Vidriksen
Køn: Mand
Fødsel: 6. feb. 1893
Bopæl: 5. nov. 1930
Solbakkevej, Aalborg, Denmark
Alder: 37
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægteskab: 1916
Hustru: Kaia Hilma Caroline Vidriksen
Børn: Robert Hans Christian Vidriksen
Irma Ragnhild Vidriksen 
Vidriksen, Vidrik Christian (I5317)
 
49 1930 Danmark Folketælling

Vilhelmmine Ovesen
Køn: Kvinde
Fødsel: 13. okt. 1903
Bopæl: 5. nov. 1930
Fraugde, Odense, Denmark
Alder: 27
Ægteskabelig stilling: Gift
Ægteskab: 1927
Ægtemand: Aksel Hovgaard Ovesen 
Blæsbjerg, Vilhelmine Karoline (I434)
 
50 : Noter af Hoger Hertzum:
Mette g. 1.g. m. N N. Juel, hvis Søn Iver Juel solgte sin Part i Løgismose til Jens Pedersen (Panter), 2.g.m. Hartvig Sehested, der 1388 kvitterede den ældre Erik Krummedige paa Segebod Krummediges Vegne for sin Hustrus Medgift.

.....
Hun nævnes i Trap bd. 12, side 500: Også Erik Krummediges broder (fader) Segebod Krummedige († senest 1397) havde en part [i Løgismose], som arvedes af datteren Mette Segesbodsdatter Krummedige, der 1. gang var g.m. en Jul, 2. gang med Hartvig Ottesen Sested. Hendes part arvedes af sønnerne af 1. ægteskab Iver († tidligst 1421), Troels († tidligst 1401) og Thomas Jul († ml. 1438-47) samt hendes svigersønner o.s.v. 
Krummedige, Mette Segelbodsdatter (I3159)
 

      1 2 3 4 5 ... 61» Næste»