Jens Nissen Hundevad

Jens Nissen Hundevad

Mand ca. 1600 - eft. 1671  (~ 72 år)

Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn Jens Nissen Hundevad 
  Født ca. 1600  Vonsbæk Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død eft. 1671  Vonsbæk Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I4094  edsbjerg-holst
  Sidst ændret 16 nov. 2019 

  Far Nis Erichsen Hundevad,   f. 1570, Vonsbæk Sogn, Haderselv Herred, Haderslev Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1648, Hundevad, Vonsbæk Sogn, Haderslev Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 78 år) 
  Familie-ID F1780  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Anne,   f. ca. 1620 
  Børn 
   1. Sidsel Jensdatter Hundevad,   f. ca. 1640, Vonsbæk Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. ca. 1709, Hundevad ,Vonsbæk Sogn, Haderslev Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 69 år)
   2. Dorthe Jensdatter Hundevad,   f. ca. 1652, Vonsbæk Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 16 nov. 2019 
  Familie-ID F1820  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • Jens Nissen Hundevad overtog sammen med sin hustru Anne gården Hundevad efter sin far. Af dette ægteskab kendes 2 døtre, Sidsel som sikkert var den ældste , da hendes mand Claus Nissen førte gården videre. og Dorthe der blev gift med Lauritz Knudsen i Vonsbæk.

   Haderslev amt, Haderslev herred, Vonsbæk sogn - kildeafskrift doneret af Holger Hertzum-Larsen

   Jenss Nissen Hundevad

   I Vonsbeck.

   Schøde og Affkald.

   Wi effterschreffuene Ennewold Boldich i Wandling, Herritzfogit vdi Hadersleff herrit, Christen Bertelssen Øsbui, oc Morten Laurtzen i Heisagger Sandetmend vdi same, Euindeligh medt Gud Kundgiøre, Aar efter Christi fødtzel 1652 Mandagen den 13. Septembris, da war schichett for oss oc Menige herritzmend som den dag ting søgte Erlige Dannemand Jenss Nissen Hundewad i Wonsbech, der da bedis fich oc frembledde Itt fult tings winde, aff Aatte trofaste Dannemend som warr Erich Raschen I Wilstrup Hans Juel i Enderup?, Nes Anderssen i Haistrup, Poul Eebsen i Errigsted, Peder i Nørbye Mastrup, Poul Hansen i Haistrup, Jens Gregersen i Wonsbech oc Carsten? Petersen i Haistrup. Huilche forne Aatte troefaste Dannemend, Alle Sambdrechteligen ved Deris gode tro oc Rette Sandhed Wonde oc sagde att de hørede oc saae, att Christen Knudsen Fellum for sig, Peder Knudsen i Ørbui for sig, oc sin broder Jens Knudsen i ?udey efter fuldmacht sub dato 1652 den 12. Septembr: Noch paa Peder Knudssens i Raad belangendis sin hustroes Karen Peders vegen, saawell oc paa Knud Michelsens i Haystrup hans wegne. Iligemaadte effter Fuld-machts indføje Vnder forne dato, Bertel Michelsen i Wonsbech paa sin egen Vegen. Noch paa sin Broder Erich Michelsens i Fellum, saavel oc paa Rasmus Jessens i Offuer Aastrup [Over Åstrup] Anlangedes sin Hustroe Maren Rasmusis Wegen, Jep Jenssen i Wonsbech paa sin Hustroes Bodel Jeppes Wegen. Disse stode samtligen her inden Tinge For dom oc Ret for dennem oc deris Arffninger, oc bekiende offentlig att de slet ingen videre Old Arff end? som effter deris Sal: Moder oc Oldemoder Ved naffn Ell Knuds som boede oc døde wdi Fellum Wdaff den Gaard som heder Hundewad i Wonsbch beliggende som Jens Nissen Hundewad nu paaboendis, at fordere Kreffue lade?, oc saavit hendes Arvelod Wed Loumal dreffuen. Huilchen Arffuelod oc fordin? [fordring?] Ristigen? [rigtigen?] fornøyet oc Affkald er effter Sex Mends Breff, huorpaa er ThingsWinde daterit Hadersleff hederit ting ao 1597 Mandagen d: 14 February Indhold. Huorfor da disse forne Ell Knuds hindis Arffuinger nu i dag her offentlich inden Tinge for Retten Aff frie Willie oc Welberaad hue gaffue for dennem oc deris Hustroer, Børn oc Arffuinger, Erlige Dannemand Jens Nissen Hundewad oc sin Kiere hustroe Anna Jenses oc deris børn oc Arffuinger, En fuldkommen quit oc klar, Tryg oc sicker Schiøede oc Affkalde som er for Ald den Arffuepart effter deris forne sal: Moder oc Oldemoder Ell Knuds wdaff den forne Gaard Hundewad i Wonsbech Arffue oc lodde kunde, dett were sig Eigendom hus byggening, Agger oc Eng Schou oc Markwoet oc tørt, Styck oc stuck, Forte oc Fegang, eller oc met huis Nawn det er være? Eller neffnes kand Ihvor oc paa hvad sted det er oc beliggendes were kunde nembligh saa wiit som ligger oc hør dertil met Rette, skal Ingen deel Wndtages eller forbeholdes i nogenlund maade.Disligeste oc saa for Rørrendis oc Wrørrendis Boe, Boehawue, Boeschab oc godtz eller oc met huis

   Naffn er were eller neffnis kand, Ey heller slet ingen Deel Wndtagen eller forbehol-den i nogerlund maade. Item stod oc Christen Niisen Gyemoes i Gyemoes paa sin Hustroe Bodel Christens hindes wegen her inden Tinge for dom oc Ret aff frie willie oc Welberaad hue oc gaff for hende oc hendes Børn oc Arffuinger, hindis kiere Broder som er forne Jens Nissen Hundewad oc sin forne kiere hendes Børn oc Arffuin-ger en fuldkommen Quit oc klar Tryg oc sicker Schøede oc Arffueaffkald som er for Ald den Lod oc Part hans forne hustro Bodell christens effter hendes sahl: fader oc moder kunde arve oc lodde wdaf dend gaard Hundewad i Wonsbech, det vere sig Eigendom, husbygning, Agger oc Eng, schou oc March Woet oc tørt, stych oc stuch, forte oc fægang, Eller oc met huis nafn det er vere eller neffnes kand saavit som hør oc ligger dertil med Rette. Desligeste ocsaa for Rørrendis oc Wrørrendis Boe, Boehaffue Boeschap oc godtz eller met huis Nafn det er vere eller nefnis kand, slet intet undtagen eller forbeholden i nogenlunde maade. Saa, at disse forbenefnde Arffuinger nu Alle sammen saauel som oc bemeldte Christen Nissen Gyemoese Schiøte oc til Euig tide forlate dette forne Al sammen fra dennem oc deris Hustroer Børn Arfuinger oc Arffuingers Arffuinger Oc Igien Indtil forne Jens Nissen Hundewad oc sin forne kiere Hustro Anna Jensis oc deris Børn, Arffuinger oc Arffuingers Arffu-inger til Euindelig Eygendom, Quit oc fri for Alle oc Enhuers paa: oc tiltale derpaa, Wndtagen Øffrigsheds Rettighed, som der aff bør at gange met Rette, huortil disse forne samtlige Arffuinger saa vel oc Christen Nissen Gyemoese Will oc schal Were bemelte Jens Nissen Hundewad oc sin forne Hustroes, Børns oc Arffuingers fri hiemmel oc tilstandt som det sig paa det krafftigste bør at Were i alle mader Oc kiende disse forne samtlige Arffuinger dennem oc deris hustroer, Børn oc Arffuinger effter forne Sal: Ell Knuds slett ingen lod oc part, Ret oc Rettighed. Desligeste Kender Christen Nissen Gyemoes sig oc sin Hustro, Børn oc Arffuinger oc saa slet Ingen lod deel part eller Rettighed effter sin forne hustroes? sal:? Fader oc Moder wdi forne Jens Nissen Hundewads Gaard Eygendom, Husbygning. Rørrendis oc Wrørrendis Boe, Boehaffue, Boeschab oc godtz effter denne dag att have. Mens de tackede En huer oc alle samtligen for dennem oc deris Arffuinger forne Jens Nissen Hundewad oc sin hustro, Børn oc Arffuinger gott for god Rigtig betaling? oc Jeffning oc Nøyagtige fuldkommeligen Rigtig betaling som dennem Enhuer oc Alle er schiid oc giort som det sig bør i alle maader. Er oc saa Eygendommen Louligen Lougbøden Tre Tingdage for oc effter Schøden som Lowen formelder.